Blog

Razlika izmedju opšteg i poslovnog engleskog

Koje su razlike između opšteg engleskog i poslovnog engleskog?

Koje su razlike između opšteg engleskog i poslovnog engleskog?

Engleski jezik je veoma rasprostanjen jezik koji se koristi u različite svrhe, od opšte svakodnevne komunikacije do usko specijalizovanih profesionalnih oblasti. Učenju engleskog jezika može da se pristupi na različite načine u zavisnosti od vaših ciljeva.

Ovde ćemo pojasniti najvažnije razlike između učenja opšteg i poslovnog engleskog, sa primerima koji ilustruju svaku od tih razlika.

1. Vokabular i terminologija

Opšti engleski: Opšti engleski je fokusiran na svakodnevni rečnik i izraze, tako da učite reči i fraze koje se koriste u uobičajenim dnevnim situacijama.
Primer: U opštem engleskom učićete reči kao što su „prijatelj, „hrana“ ili „hobi“.

Poslovni engleski: Poslovni engleski stavlja akcenat na rečnik i terminologiju koji su svojstveni određenim oblastima poslovanja, tako da ćete razvijati jezičke veštine koje su neophodne za profesionalnu komunikaciju u različitim poslovnim kontekstima.
Primer: U okviru poslovnog engleskog, učićete termine kao što su „bilans stanja“, „rashod“ ili „likvidnost“.

2. Način komunikacije

Opšti engleski: Komunikacija u okviru opšteg engleskog je uglavnom u prijateljskom tonu i manje formalna, tako da ćete razvijati veštine vođenja razgovora u kontekstu druženja i opuštene komunikacije.
Primer: U opštem engleskom želećete da nekoga pozovete na kafu: „Hi, how are you? Let’s grab a coffee sometime.“

Poslovni engleski: Poslovni engleski je formalniji i sa jasnijom strkturom, tako da ćete učiti profesionalnu komunikaciju koja uključuje pisanje mejlova, izveštaja i vođenje sastanaka.
Primer: „Dear Sir/Madam, I would like to schedule a meeting to discuss our quarterly sales report.“

3. Gramatika i rečenična struktura

Opšti engleski: U okviru opšteg engleskog učićete osnove gramatike bez fokusa na strukture koje su usko vezane za poslovnu komunikaciju. Cilj je da ostvarite uspešnu komunikaciju u svakodnevnim situacijama.
Primer: U opštem engleskog treba da naučite kako ćete reći da neko upravo ide u prodavnicu: „She is going to the store.“

Poslovni engleski: Poslovni engleski uključuje gramatičke strukture koje se ustaljeno koriste u profesionalnom kontekstu. Akcenat je na jasnoći i preciznosti, kako u pisanoj, tako i u usmenoj komunikaciji.
Primer: U poslovnom engleskog ćete naučiti kako da kažete da prodajni tim marljivo radi kako bi ostvario kvartalne targete, tj. ciljeve: „The sales team has been working diligently to meet quarterly targets.“

4. Kulturološka sfera

Opšti engleski: Kada učite opšti engleski, dotaći ćete se kulturoloških razlika i opštih pravila ponašanja, ali nećete se detaljnije baviti specifičnim odlikama poslovanja u različitim kulturama.
Primer: Naučićete kako da se ljubazno ophodite u različitim situacijama koristeći reči poput „molim“ i „hvala“.

Poslovni engleski: Poslovni engleski često uključuje i poseban fokus na komunikaciju sa predstavnicima različitih kultura i razumevanje međunarodnog poslovnog bontona.
Primer: Učićete kada se očekuje da se poklonite na sastanku sa ljudima iz Japana ili kakvi su običaji oko davanja i primanja poklona od poslovnih saradnika.

5. Ciljevi i razlozi za učenje

Opšti engleski: Glavni cilj učenja opšteg engleskog jezika je da se olakša svakodnevna komunikacija i uspostavljanje ličnog kontakta.
Primer: Učićete kako da komunicirate tokom putovanja, u situacijama kada upoznajete druge ljude ili u opuštenom razgovoru.

Poslovni engleski: Glavni cilj učenja poslovnog engleskog je da se istaknete u profesionalnim situacijama kao što su sastanci, pregovori, prezentacije i pisana prepiska.
Primer: Učićete kako da sklapate internacionalne poslove, prezentujete marketinške strategije ili da napišete formalne izveštaje.

Učenje engleskog može da se prilagodi vašim konkretnim potrebama, bez obzira na to da li želite da se snalazite u svakodnevnim životnim situacijama ili da postignete uspeh u globalnoj poslovnoj areni. Razumevanje razlika između opšteg i poslovnog engleskog pomoći će vam da odaberete pravi način učenja i da svoje ciljeve uspešno ostvarite. Oba pristupa učenju imaju svoje izazove i benefite, pa izaberite onaj koji je u skladu sa vašim ciljevima i interesovanjima.