Sva ta gramatika

Tokom procesa usavršavanja stranog jezika, sigurno ste bili u situaciji da izgovorite sledeću rečenicu: „Meni ne treba toliko gramatike, koliko novih reči da proširim vokabular!“ Zvuči potpuno logično, jer gramatika je ograničeni skup pravila, dok je leksika, tj vokabular, nepresušan izvor novog. Svi će se, uglavnom, složiti sa ovom konstatacijom. Svi, osim profesora jezika.

Postoji nekoliko ključnih razloga zašto je gramatika bitna u usavršavanju stranog jezika.

Uporedimo učenje stranog jezika sa izgradnjom ogromne višespratnice. Kada su temelji čvrsti i kada je konstrukcija stabilna, tek onda se možete baviti unutrašnjim radovima i dekoracijom. Što više spratova zgrada ima, sigurnost pružaju upravo dobri temelji i čvrsta armatura. Ako je učenje jezika višespratnica, a unutrašnji radovi i dekoracija vokabular, šta bi onda predstavljali temelji i stabilne konstrukcije? Upravo tako, gramatiku.

Kada se odlučite da učite strani jezik, probajte da odgovorite na pitanje: Da li želim razumevanje ili sporazumevanje? Sporazumevanje se svodi na prenos značenja upotrebom leksike, tj nabrajanjem reči. Iskaz sa složenijom porukom ne može se formirati samo od niza reči. Naime, reči su beskorisne bez rečenice. Boljem razumevanju vodi tačnost jezika koja se postiže isključivo radom na gramatici, jasnim razlikama u korišćenju glagolskih oblika, pravilnom upotrebom aspekata i preciznim izborom vrsta reči. Dakle, da biste svoje znanje stranog jezika nadogradili potrebno je raditi na strukturi iskaza, tj na gramatičkim konstrukcijama koje se, potom, ulepšavaju leksičkim varijantama.

Šta gramatika predstavlja?

Načelno, pojam gramatike predstavlja skup principa kojim se konstruiše govor. Gramatika kao deo lingvistike može biti preskriptivna i deskriptivna, tj može se baviti pravilima kako bi trebalo govoriti, odnosno, može opisivati način na koji se govori. Jezik se lingvistički proučava kroz nekoliko oblasti koje uslovno mogu predstavljati gramatiku. Fonologija proučava jezičku funkciju i ponašanje govornih jedinica. Semantika izučava značenje, nasuprot sintaksi koja izučava strukture onoga čime se nešto izražava kroz pisanje ili govor. Fonetika proučava glasove, dok se morfologija bavi unutrašnjom strukturom reči. Listu oblasti dopunjuju stilistika, pragmatika, etimologija, semiotika i dr.

Dakle, gramatiku bismo tradicionalno mogli da predstavimo kao seriju uredno izabranih formi i primera jezičkog izraza, uključujući i sve one oblike koje bi trebalo izbegavati, a koji nam obezbeđuju tačnost i prirodnost pri upotrebi određenog jezika. Svaka rečenica, makar ona bila i prosto proširena obiluje gramatičkim pravilima.

Gramatika engleskog jezika

The staff meeting always starts at 10 am – primer prati propisana pravila engleske gramatike, i to upotrebu određenog člana the, poziciju priloga za učestalost always, predloga at koji se koristi uz vremenske odrednice, kao i upotrebu imenice staff u funkciji prideva. Glagol start je u vremenskom okviru prezenta, i to simple aspekta, što nam govori da je radnja učestala u sadašnjosti. Takođe, oblik starts obeležen je sufiksom –s što je nastavak tipičan za treće lice jednine prezenta u engleskom jeziku. Zapostavljanjem pravila rečenica ne bi bila gramatički tačna i potencijalno bi vodila ka nerazumevanju ili zabuni. Na primer, upotrebom samo drugog aspekta glagola u prethodnom primeru, is starting umesto starts, dobili biste privremenost radnje u sadašnjem okviru, što bi u ovom konkretnom slučaju značilo da sastanak samo ovog puta počinje u 10.

Tačnost je put ka razumevanju. Ukoliko vam je struktura rečenice pravilno postavljena, postoji vrlo malo prostora za potencijalno nerazumevanje pri upotrebi stranog jezika. Kontekst savremenog poslovnog sveta nas na određeni način uslovljava da vladamo stranim jezicima, naročito engleskim. Da bismo svoje stavove na što precizniji način preneli stranom govorniku, neophodno je da kroz upotrebu određenih struktura u svom jeziku pokažemo kredibilitet i pouzdanost. Željeni cilj možemo postići jedino kroz tačnost svojih jezičkih iskaza, tj pravilnom upotrebom gramatičkih jedinica.

Gramatika je podjednako važan deo učenja i usavršavanja stranog jezika. Pruža sigurnost, tačnost i na nju se uvek možemo osloniti. Lepota jezika je u bogatstvu leksičkog fonda, ali i u propisanoj strukturi koja nam daje mogućnost da sve te fantastične reči dobiju na smislu i preciznosti. Pravda za gramatiku!

Pogledajte ostale tekstove iz baze znanja klikom OVDE