Registar

U poslovnim okvirima način komunikacije je izrazito bitan. I kada je reč o pisanoj i o usmenoj komunikaciji, treba voditi računa o registru koji se koristi.

Registar je sociolingvistički termin koji označava posebnu varijantu jezika koji se koristi u određenom socijalnom kontekstu sa ili bez određene namere. Dijalekti ponekad mogu da čine poseban registar, kao i sleng, međutim, najčešće govorimo o formalnom i neformalnom registru.

Jedna od odlika poslovnog sveta je formalna komunikacija. Vaš ton u obraćanju, pisanom ili usmenom, mora da odaje utisak ozbiljnosti, stručnosti i uvažavanja sagovornika. To podrazumeva obavezno persiranje (ukoliko druga strana ne insistira na suprotnom) kao i upotrebu određenog registra koji je primeren datoj situaciji. Naravno, u engleskom jeziku persiranje u formi, kao u srpskom, ne postoji, tako da je neophodno u strukturi rečenice, a upotrebom određenih reči i izraza istaći različite registre.

Maternji jezik nam daje apsolutnu slobodu izražavanja i određenu ,,manipulaciju“ registrima. Međutim, kombinovanje registara u stranom jeziku može da bude poteškoća zbog nedovoljne jezičke kompetentnosti. Neophodno je poznavati reči i izraze i za formalni i za neformalni registar, i onda ih shodno prilici i koristiti.

Prilike će biti brojne i raznovrsne, tako da će vas poznavanje samo jednog registra ograničavati. Kako vaša jezička kompetentnost raste, odnosno, kako budete usavršavali svoje znanje stranog jezika, neophodno je da budete svesni različitih registara i da na njima radite. Ilustracije radi, pogledajte dve rečenice sa istim značenjem, napisane u dva različita registra.

Neformalni: We are trying to find out where she is.

Formalni: We are endeavouring to ascertain her whereabouts.

Ovaj primer je prilično ekstreman, međutim, ima za cilj da vam na pravi način ilustruje ponekad vrlo značajne razlike između ova dva registra. Pogledajte još neke izolovane primere:

FORMALNI registar

NEFORMALNI registar

purchase

buy

perceive

see

elapse

pass

facilitate

make easier

require

need

terminate

end

anticipate

expect

undertake

promise, agree

comprehend

understand

Pogledajte ostale tekstove iz baze znanja klikom OVDE