Poslovno pismo na engleskom

Engleski je danas jezik poslovne korespondencije čak i u zemljama u kojima taj jezik nije maternji. Bilo da radite u nekoj multinacionalnoj kompaniji, sarađujete sa inostranim klijentima ili komunicirate sa kolegama u inostranstvu, pisanje mejla na engleskom jeziku je nešto sa čime se svakodnevno susrećete. Mnoge kompanije imaju već utvrđene forme poslovnih pisama i takozvane „templejte” koje je moguće koristiti sa svega par izmena da biste ih prilagodili određenoj prilici, ali često ćete se naći u situaciji da treba da sastavite mejl i „od nule“, potpuno sami. Tada je potrebno imati na umu nekoliko informacija koje se tiču već utvrđenih konvencija kada je pisanje poslovnog mejla u pitanju:

Kako početi poslovno pismo na engleskom?

Na samom početku potrebno je da se obratite osobi kojoj pišete. Ukoliko ne znate ni ime ni pol te osobe, najbolja varijanta je da započnete sa Dear Sir/Madam. Ukoliko, pak, znate da se radi o muškarcu, adekvatan početak je Dear Sir, a ukoliko se radi o ženi, započnite sa Dear Madam. Kada znate ime, odnosno prezime osobe, a radi se o muškarcu, započnite pismo sa Dear Mr + prezime osobe, a ukoliko se radi o ženi, adekvatan početak je Dear Ms + prezime osobe. Važno je još jednom istaknuti da se varijante sa Dear Mr/Ms ne kombinuju sa imenom osobe, nego isključivo sa prezimenom. Takođe, ako pišete ženi najprihvatljivija je varijanta Ms, a ne Mrs ili Miss jer tako izbegavate pominjanje informacije o bračnom statusu osobe koje eventualno može da izazove nesporazum ili nelagodnost kod druge strane. Postoji i razlika koja se tiče britanske i američke varijante engleskog jezika, a to je da se posle titula Mr i Ms u američkom engleskom piše tačka pa će pravilno biti Mr. i Ms., dok u britanskoj varijanti tačke nema.

U slučaju da već poznajete osobu kojoj pišete i procenite da nema potrebe za tolikim nivoom formalnosti, postoje i poluformalne ili neformalne varijante pozdrava, poput Dear Jack ili Dear Paula. Tada Dear kombinujete sa imenom osobe, ali nikada nemojte da započinjete pismo samo sa Dear.

Kako se završava poslovno pismo na engleskom?

Kako ćete pozdraviti osobu na kraju mejla zavisi od načina kako ste ga započeli. Ukoliko na početku stoji Dear Sir/Madam, ustaljen način završetka je Yours faithfully. Ako ste započeli sa Dear Mr/Ms + prezime, treba da završite sa Yours sincerely. Osim ova dva formalna načina pozdravljanja, postoje i poluformalni ili neformalni izrazi poput Kind regards, Best regards ili samo Regards koje možete da upotrebite ukoliko ste osobu oslovili imenom, a ne prezimenom. Love ili Yours nisu adekvatni pozdravi kada je poslovna prepiska u pitanju.

Pre završnog pozdrava pozovite osobu da vam se obrati ukoliko joj je potrebno još informacija izrazima poput Feel free to contact me should you need any additional information ili If you need additional information, please do not hesitate to contact me. Ukoliko, pak, očekujete da vam ta osoba nešto pošalje, adekvatna fraza je I look forward to receiving (ovde navedete šta) ili ako želite da istaknete da vam je potreban brz odgovor, jedan od mogućih izraza je I look forward to your prompt reply.

Što se ostalih informacija tiče, veoma je važno da napišete temu mejla u subject line, da već u prvoj rečenici, odmah posle pozdrava, navedete razlog zbog koga pišete mejl, a ukoliko se pozivate na neku prethodnu prepisku, da navedete i datum kada je pomenuti mejl poslat. Mejl ne treba da bude predugačak, a poželjno je da bude organizovan po pasusima radi lakšeg praćenja i preglednosti informacija, koje treba da budu jasne i koncizno predstavljene, a nikako neodređene ili dvosmislene.

Pogledajte ostale tekstove iz baze znanja klikom OVDE